Quick Sign In:  

Forum: Asian Forum

话题: اجرانکردن اهنگ بعداز انداختن در دک
وقتی اهنگ رو داخل دک میندازم اصلا لودنمیشه ونمیتوامم پلی کنم،انگار اصلا از اول اهنگی داخل دک ننداختم
 

发表时间 Tue 01 Mar 22 @ 11:51 pm
user19211514 wrote :
وقتی اهنگ رو داخل دک میندازم اصلا لودنمیشه ونمیتوامم پلی کنم،انگار اصلا از اول اهنگی داخل دک ننداختم

سلام احنمال خیلی زیاد یا اون آهنگ از دیتابیس پاک شده یا مسیر اون آهنگ در هاردتون تغییر کرده داخل هاردتون پیداش کنید و از اونجا بکشید درگ کنید بندازید توی دکتون
 

发表时间 Wed 29 Jun 22 @ 8:46 am